آیین نامه ثبت نام

شرایط ثبت نام در دبیرستـان  غیر انتفاعی جهـان دانش برای سالتحصیلی98-97    (هفتم ، هشتم ،نهم، دهم،...)
                      1- نمره انضباط 20
                      2-معدل نوبت دوم حداقل 17

                   

                                                     تلفن همراه مدیر دبیرستان :09141667509                             تلفن :42443357-42447009ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام
 
     
 
نقشه سایت