کادر اداری و اجرایی
 
مدیردبیرستان:محسن خضری
معاون آموزشی:ابوبکر استادرحمانی                                              معاون پرورشی:کامبیزقاسمی
                                                         معاون اجرایی:محمد صالحی
 
     
 
نقشه سایت