دبیرستان پسرانه جهان دانش (دوره دوم)
 
 
  کادر اداری و اجرایی  
 
 
مدیردبیرستان:محسن خضری
معاون آموزشی:ابوبکر استادرحمانی                                              معاون پرورشی:کامبیزقاسمی
                                                         معاون اجرایی:محمد صالحی
 
   
 
 
نقشه سایت